Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση μελετών

Ο Δήμος Κοζάνης ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου -προγράμματος «Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ και Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» και συγκεκριμένα
του υπό-έργου “Αναπλάσεις Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων”,
αναζητεί συνεργασίες με φυσικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά για την εκπόνηση μελετών στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:


  • Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης
  • Τοπική Κοινότητα Καισαρειάς
  • Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας
  • Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου
  • Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου
  • Τοπική Κοινότητα Χαραυγής και
  • Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου


με διαδικασία ανάθεσης αυτής της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου που γίνεται με βάση το άρθρο 209, παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006, που ορίζεται ότι με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.
Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές ή μελετητικά γραφεία Α ή Β΄ τάξης πτυχίου (Κατηγορία Πτυχίου 7, Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες), να υποβάλλουν αίτημα για την σύσταση μητρώου συνεργατών μελετητών προσκομίζοντας τα παρακάτω:
Πτυχία των Μελετητών σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.Δ. 1599/86 με καταλόγους των παρομοίων μελετών που
έχουν εκπονήσει οι μελετητές ή τα γραφεία.
Ο υποψήφιος συνεργάτης, συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, θα πρέπει να καταθέσει
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών.
Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένες ως προς
το γνήσιο της υπογραφής.

Το αίτημα και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης – Τμήμα Μελετών, Παύλου Χαρίση 4, 50100, Κοζάνη (4ος όροφος).Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σχόλια

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή